به خانم های خانه دار توصیه میکنیم حتما این مطلب را بخوانند تا باعث خرابی تلویزیون نگردند.

1-در هنگام جابجایی تلویزیون هرگز  دستگاه را روی زمین ، مبل و ... نخوابانیم.پنل ها بیش از آنکه ما تصوّر میکنیم نسبت به ضربه....